Είστε εδώ

Βιζυηνός Γεώργιος, «Αι Νηρηίδες (Παρά τω ελληνικώ λαώ της Θράκης)», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 5, τχ. 17-18 (Χειμώνας-Άνοιξη 1965), σ. 90-92