Είστε εδώ

Δόξας Τάκης, «Η ομορφιά της απουσίας», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 4, τχ. 16 (Οκτώβριος 1964), σ. 219