Είστε εδώ

Ποιμενίδης Άγγελος, «Οι αρχαιότητες της Θράκης και η εγκατάλειψή τους», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 4, τχ. 16 (Οκτώβριος 1964), σ. 209-219