Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Εισαγωγικό σημείωμα για το ακόλουθο κεφάλαιο από την Ιστορία του Lesky]», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 4, τχ. 16 (Οκτώβριος 1964), σ. 201