Είστε εδώ

Βιζυηνός Γεώργιος, «Τρία ποιήματα. Απένταρος μουσαφιρεύει», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 4, τχ. 16 (Οκτώβριος 1964), σ. 200