Είστε εδώ

Βιζυηνός Γεώργιος, «Τρία ποιήματα. Ο διδάσκαλός μου», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 4, τχ. 16 (Οκτώβριος 1964), σ. 198-199