Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Βασιλιάς Ληρ και Κορδέλια», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 4, τχ. 15 (Ιούλιος 1964), σ. 168