Είστε εδώ

Δόξας Τάκης, «Αφιέρωμα. Κ.Π. Καβάφης, 1863-1993. Καβάφης, μια αφετηρία. Από Αλεξανδρείας η στροφή…», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 4, τχ. 13 (Ιανουάριος 1964), σ. 25-27