Είστε εδώ

Παπαχριστοδούλου Πολύδωρος, «Ο Ορφέας», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 3, τχ. 9 (Ιανουάριος 1963), σ. 13-15