Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Κεφαλές», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 3, τχ. 12 (Οκτώβριος 1963), σ. 179