Είστε εδώ

Κουτσομύτης Απόστολος, «Λαογραφικά Νέας Κεσσάνης. Β΄», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 2, τχ. 8 (Οκτώβριος 1962), σ. 221-224