Είστε εδώ

Θρακικά Χρονικά, «Έντυπα που λάβαμε», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 2, τχ. 6 (Απρίλιος 1962), σ. 116