Είστε εδώ

Σπυριδάκις Κωνσταντίνος, «Θράκη – Κύπρος. Συμβολή στην αλληλογνωριμία τους. Ποια πρέπει να είναι τα ιδανικά του ελληνικού κυπριακού λαού σήμερον;», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 2, τχ. 6 (Απρίλιος 1962), σ. 91-92