Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Μανόλης Ανδρόνικος]», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 2, τχ. 6 (Απρίλιος 1962), σ. 79