Είστε εδώ

Θρακικά Χρονικά, «Έντυπα που λάβαμε», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 2, τχ. 5 (Ιανουάριος 1962), σ. 54-55