Είστε εδώ

Δόξας Τάκης, «Ελεύθερη κι' ελευθεριάζουσα ποίηση (Μια μικρή αναδρομή και μερικές σκέψεις). Δοκίμιο», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 2, τχ. 5 (Ιανουάριος 1962), σ. 33-36