Είστε εδώ

Ασπρομάλλης Γεώργιος, «Αλεξανδρουπολίτες ζωγράφοι. Γ. Ασπρομάλλη, Ο Φάρος», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 1, τχ. 3 (Μάιος 1961), σ. 136