Είστε εδώ

Παπαδάτου Βικτωρία, «Το έναυσμα για την διαδρομή μου στο έργο του Δ.Π. Παπαδίτσα», Πάροδος, τχ. 35 (Μάρτιος 2010), σ. 4114-4116