Είστε εδώ

Λουκίδου Ευτυχία-Αλεξάνδρα, «Δ. Π. Παπαδίτσας. Εύφλεκτος - Ένθεος - Ερωτικός», Πάροδος, τχ. 35 (Μάρτιος 2010), σ. 4083-4086