Είστε εδώ

Rúfus Milan, «Stôl chudobných. Το τραπέζι των φτωχών», Πάροδος, τχ. 33-34 (Ιανουάριος 2010), σ. 3678-3679