Είστε εδώ

Rúfus Milan, «Slová. Λέξεις», Πάροδος, τχ. 33-34 (Ιανουάριος 2010), σ. 3677-3678