Είστε εδώ

Πορφύρης Τάσος, «Γενικά για την ποίηση», Πάροδος, τχ. 21 (Ιούλιος 2008), σ. 2540-2543