Είστε εδώ

Λαμπελέ Φούλα, «Georg Trakl», Πάροδος, τχ. 11 (Δεκέμβριος 2006), σ. 1057-1058