Είστε εδώ

Δρούζα Ελένη, «Διακυμάνσεις», Πάροδος, τχ. 9 (Ιούνιος 1993), σ. 716