Είστε εδώ

Βάρβογλης Αναστάσιος, «Η χημεία στην ποίηση», Πάροδος, τχ. 9 (Ιούνιος 1993), σ. 701-713