Είστε εδώ

Ευστρατιάδης Αυρήλιος, «Ανάλυση αρρώστιας», Πάροδος, τχ. 8 (Ιούλιος 1992), σ. 638-643