Είστε εδώ

Σερβάκη Μαρία, «U.T.S.I. ή Πάνω σε μια σταγόνα νερό της βροχής», Πάροδος, τχ. 6 (Φεβρουάριος 1990), σ. 406-410