Είστε εδώ

Χουλιαράκης Δημήτρης, «Εωθινός Ορόντης», Πάροδος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος 1987), σ. 215-216