Είστε εδώ

Κουτσούκος Ηλίας, «Η δεσποινίς Σαββατοπρωί», Πάροδος, τχ. 1 (Ιανουάριος 1986), σ. 41-42