Είστε εδώ

Παπαδιαμάντης Αλέξανδρος, «Αι κυρίαι της Νέας Υόρκης και ο Μορμωνισμός», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 6 (Χριστούγεννα 2002), σ. 6