Είστε εδώ

Ρωμανός Γιώργος, «Το σκοτεινό τρυγόνι», Πανδώρα, τχ. 24 ( 2011), σ. 35