Είστε εδώ

Ζήρας Αλέξης, «[Για τον Ηλία Γκρη]», Πανδώρα, τχ. 19 (Νοέμβριος 2006-Μάιος 2007 2007), σ. 4