Είστε εδώ

Νικολαΐδου Αγγελική, «Ποιητική τετραλογία», Πανδώρα, τχ. 17 (Μάιος-Νοέμβριος 2005), σ. 50-51