Είστε εδώ

Συλλαίου Γεωργία, «Femmearthfucker», Πανδώρα, τχ. 17 (Μάιος-Νοέμβριος 2005), σ. 26