Είστε εδώ

Συλλαίου Γεωργία, «[Ημέρες και νύχτες που τις ξεχάσαμε]», Πανδώρα, τχ. 16 (Νοέμβριος 2004-Μάιος 2005 2005), σ. 6