Είστε εδώ

Κουτσουμπέλη Χλόη, «Η γυναίκα-ψάρι», Νέα Πορεία, τόμ. 52, τχ. 614-616 (Απρίλιος-Ιούνιος 2006), σ. 124-126