Είστε εδώ

Λουκίδου Ευτυχία-Αλεξάνδρα, «Ταχυδακτυλουργός αόρατος», Νέα Πορεία, τόμ. 50, τχ. 593-595 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2004), σ. 233