Είστε εδώ

Τσούπρου Σταυρούλα, «Αξιόπιστος αφηγητής και ηθική στάση», Νέα Πορεία, τόμ. 50, τχ. 590-592 (Απρίλιος-Ιούνιος 2004), σ. 167-179