Είστε εδώ

Κέντρου-Αγαθοπούλου Μαρία, «Άγγελος σε λουτρό», Νέα Πορεία, τόμ. 50, τχ. 590-592 (Απρίλιος-Ιούνιος 2004), σ. 156-157