Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Μια έρευνα που δεν ολοκληρώθηκε», Νέα Πορεία, τόμ. 50, τχ. 590-592 (Απρίλιος-Ιούνιος 2004), σ. 81-83