Είστε εδώ

Λιάρου-Αργύρη Εύα, «Ανάλογον (ή Η Λειτουργία της γέννησης)», Νέα Πορεία, τόμ. 48, τχ. 572-574 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2002), σ. 262