Είστε εδώ

Παντελιά Στυλιανή, «Δημ. Στ. Δήμου, Ονειρολόγιο», Νέα Πορεία, τόμ. 48, τχ. 569-571 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2002), σ. 217-221