Είστε εδώ

Παντελιά Στυλιανή, «Ι. Ν. Γρυπάρη, Σκαραβαίοι και Τερρακότες, Εισαγωγή-Σχολιασμός-Επίμετρο Ηλία Λάγιου», Νέα Πορεία, τόμ. 48, τχ. 569-571 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2002), σ. 213-217