Είστε εδώ

Ευστρατιάδης Αυρήλιος, «Η ερημία», Νέα Πορεία, τόμ. 46, τχ. 545-547 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2000), σ. 185