Είστε εδώ

Ευστρατιάδης Αυρήλιος, «Το άλλο βήμα», Νέα Πορεία, τόμ. 46, τχ. 545-547 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2000), σ. 184