Είστε εδώ

Παντελιά Στυλιανή, «Σωτήρης Δημητρίου, Η φλέβα του λαιμού», Νέα Πορεία, τόμ. 46, τχ. 542-544 (Απρίλιος-Ιούνιος 2000), σ. 146-148