Είστε εδώ

Παντελιά Στυλιανή, «Ρένος Αποστολίδης, Αυτός που γαβγίζουν οι σκύλοι», Νέα Πορεία, τόμ. 46, τχ. 542-544 (Απρίλιος-Ιούνιος 2000), σ. 142-144