Είστε εδώ

Παντελιά Στυλιανή, «Ελένη, ή ο Κανένας. Η αμφιλογία στην πεζογραφία της Ρέας Γαλανάκη», Νέα Πορεία, τόμ. 46, τχ. 539-541 (Ιανουάριος-Μάρτιος 2000), σ. 40-45