Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Από τις εισηγήσεις ενός συνεδρίου», Νέα Πορεία, τόμ. 45, τχ. 536-538 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1999), σ. 233-234