Είστε εδώ

Λουκίδου Ευτυχία-Αλεξάνδρα, «Απουσίες», Νέα Πορεία, τόμ. 45, τχ. 530-532 (Απρίλιος-Ιούνιος 1999), σ. 129